ZOMECH - Zakład Obróbki Mechanicznej Fundusze europejskie


HOME
ZAPLECZE TECHNICZNE
I WYROBY
KONTAKT
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


 
"ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. "Poprawa efektywności energetycznej firmy "ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" z 5 Osi Priorytetowej, w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele Projektu:
Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta.

Planowane efekty:
W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Beneficjenta.

Wartość projektu: 4 042 204,18 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 499 887,79 zł

"ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ" sp. z o.o. realizuje projekt pt. "Wdrożenie do produkcji innowacyjnych stołów montażowych systemu mocowania i spawania ZWT400" w ramach działania 3.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele Projektu:
Wzrost konkurencyjności oraz skali prowadzenia działalności "ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ" sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Innowacyjność nowego produktu w stosunku do innych produktów tego typu obecnych na rynku wynika z zastosowania nowego typu materiału konstrukcyjnego, do tej pory nie wykorzystywanego do produkcji spawalniczych stołów montażowych o pow. poniżej 2 m2 - stali z gatunku HARTPLAST400, oraz zastosowania technologii produkcji umożliwiającej uzyskanie wysokojakościowego produktu finalnego w 100% zgodnego z założeniami konstrukcyjnymi. Kluczowe cechy innowacyjne produktu to: -zmniejszenie ścieralności stołów o co najmniej 15% (skrawalność, odporność na zarysowania): podatność do tworzenia zarysowań z punktu widzenia szerokości rysy, w ?m: obniżenie wartości z 80,5 do 66,5 -wzrost wytrzymałości na obciążenie wynikający z twardości materiału o co najmniej 100%: twardość w HB - wzrost wartości z 150 do 310 -zwiększenie sztywności stołów o co najmniej 15% -wzrost żywotności produktu z 5 do 30 lat (600%) jako wypadkowa wyżej wymienionych parametrów. -stół montażowy ZWT400 posiadający w 100% wymiary zgodne z rysunkiem konstrukcyjnym (w porównaniu do ok. 90% przed usprawnieniem). Z

Planowane efekty:
W wyniku projektu ZOMECH wprowadzi na rynek nowy produkt - spawalnicze stoły montażowe nowej generacji o pow. do 2 m2 - ZWT400 (nazwa robocza), wytwarzane w oparciu o opracowaną w wyniku przeprowadzonych prac b+r technologię produkcji z wykorzystaniem nowego materiału (nie stosowanego dotychczas do produkcji spawalniczych stołów montażowych).

Wartość projektu: 2 722 509,18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 328 053,26 PLN
 
english version

Copyright © Mateusz Samołyk